EN فا

آب شیرین کن

یکی از نکاتی که در استفاده از آب شیرین کن بایستی مورد توجه قرار گیرد عدم آلودگی آب ورودی به این سیستم ها به هر گونه میکروب

839
1401/8/2
آب شیرین کن

یکی از نکاتی که در استفاده از آب شیرین کن بایستی مورد توجه قرار گیرد عدم آلودگی آب ورودی به این سیستم ها به هر گونه میکروب و میکرو ارگانیسم است. به همین منظور ضدعفونی آب ورودی به سیستم اسمز معکوس بایستی در طراحی هر سیستم آب شیرین کن مورد توجه قرار گیرد